کاراته،تیم،دختران ارجمند شهر

تبریک شهردار به تیم کاراته دختران ارجمند

  بپس از کسب نتایج بسیار خوب دختران ارجمندی در رشته ورزشی کاراته ، عبداله شجاع شهردار ارجمند را بر آنداشت تا به پاس افتخار آفرینیهای کاراته کاران ، پیام…
فهرست