میعث،رسول ،

تبریک به مناسبت مبعث رسول اکرم(ص)

روابط عمومی شهرداری ارجمند: به شکوه و عظمت پیامبر رحمت و به یمن کرامت آن رحمتُ للعالمین قلبها به تسخیر در آمده و شعله های سرکش در ید قدرت او…
فهرست