فضای سبز، بی رویه، قطع،درخت، شورا، معابر، میادین

اطلاعیه مهم و فوری

به استناد قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و جلوگیری از قطع بی رویه درختان ،قطع هر نوع درخت و نابود کردن آن به هر طریق در معابر،میادین،بزرگراهها،…
فهرست