شهرداریها،نقش،

روز شهرداریها و دهیاریها

نقش شهرداری‌ها در پاکیزگی محیط زندگی و ارتقا حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. طبق مطالعات انجام شده یونسکو، نقش شهرداری‌ها در تامین امنیت روحی و روانی شهروندان…
فهرست