سرعت گیر،شهر ارجمند،

اجرای عملیات رنگ آمیزی سرعت گیر در شهر ارجمند

به گزارش روابط عمومی شهرداری ارجمند، در راستای افزایش ایمنی تردد خودروها در مناطق شهری و امنیت عابرین پیاده در اقدامی از سوی واحد خدمات شهر شهرداری ارجمند  سرعت گیرهای…
فهرست