رمضان، بندگی

حلول ماه رمضان ، ماه بندگی مبارک

حلول ماه مبارک رمضان ، بهار قرآن ، ماه عبادتهای عاشقانه، نیایشهای عارفانه و بندگی خالصانه را تبریک عرض مینمائیم. رمضان ماه عبادت فرصت بنده شدن رمضان شوق اطاعت از…
فهرست