در ختکاری، روزگارف آتش، آهن

تبریک به مناسبت روز درختکاری

گفتند : از درخت سخن گفتن در روزگار آتش و آهن ، جنایتی است ! اما من از درخت سخن گفتم زیرا که هر درخت به چشم من آیتی است…
فهرست