خدمات شهری

گزارشی از برف روبی مورخ 94/9/16 در شهر ارجمند

گزارش روابط عمومی شهرداری ارجمند اولین برف پاییزی در شهر گردشگری ارجمند باریدن گرفت که تمام شهر را سفید پوش کرد. از ساعات اولیه بارش برف مورخ 94/9/15  ستاد بحران…
فهرست