جذب ،نیرو،بومی

آگهی جذب نیرو

شهرداری ارجمند در نظر دارد نسبت به جذب نیرو جهت همکاری در واحد فنی وشهرسازی اقدام نماید.شرایط جذب نیرو به شرح ذیل می باشد: ۱- مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی…
فهرست