اطلاعیه،ارجمند،کار ،نیرو،

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع می رساند شهرداری شهر ارجمند به دو نفر راننده پایه ترجیحاً با تخصص لودر و بابکت و کامیون نیاز دارد .متقاضیان می توانند جهت اطلاعات بیشتر با…
فهرست