اطلاعیه مهم و فوری

folder_openاخبار, اطلاعیه, مزایده و مناقصه

شهرداری ارجمند به استناد موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت برنامه ریزی در نظر دارد به اجرای طرح توسعه وبهبود شبکه حمل و نقل درون شهری شهر ارجمند از محل اعتبارات استانی موضوع ماده ۲۳ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات جرائم رانندگی از طريق مناقصه  عمومی به‌ پیمانکاران  واجد شرایط می‌توانند واگذار نماید.لذا کليه اشخاص حقوقی واجد شرایط می‌توانند تا ۱۰ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم در ایام اداری غیر تعطیل به واحد مالی مراجعه‌ و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

کلمات کلیدی:

مطالب مرتبط

فهرست