المان شهدای گمنام در پارک شهدای شهر ارجمند احداث می شود

folder_openاخبار

به گزارش روابط عمومی ، یکی از مهم ترین پروژه های شاخص عمرانی شهر ارجمند المان شهدای گمنام می باشد.

شهردار ارجمند، از طراحی المان با رعایت طراحی معماری ایرانی اسلامی، با در نظر گرفتن هویت فرهنگی مناسب خبر داد و گفت:المان شهدای گمنام با طرح اسلمی یا گره چینی ایرانی با طرح گل لاله و پرچم جمهوری اسلامی ایران ، که این طرح با عتبار بالغ بر 500 میلیون ریال هزینه می شود ظرف مدت 2 ماه آینده پروژه تکمیل و بهره برداری می رسد.

کلمات کلیدی:

مطالب مرتبط

فهرست