22 اسفند روز گرامیداشت شهداء گرامی باد.

folder_openاخبار

 

خورشید ، بزرگ ترین  موذن صبح است و شهید، والاترین مکبر آزادگی ، و کدام تکبیر ، رساتر و فراگیر تر از شهادتینی که در بی تعلق ترین ثانیه های زندگی ، بر زبان شهید جاری می شود؟1

آری رهایی، محصول سپردگی مردان جهاد، به عالمی فراتر از خاک است ،محصولی که توازن عقل های زمین را درهم می شکند. پس سلام بر شهداء که ایستاده می میرند.

((امور ایثار گران شهرداری ارجمند))

 

کلمات کلیدی:

مطالب مرتبط

فهرست