اطلاعیه مهم و فوری

folder_openاخبار

به استناد قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و جلوگیری از قطع بی رویه درختان ،قطع هر نوع درخت و نابود کردن آن به هر طریق در معابر،میادین،بزرگراهها، پارکها، بوستانها، و باغات و نیز محلهایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر باغ شناخته شوند در محدوده حریم شهرها بدون اجازه شهرداری ورعایت ضوابط به آن ممنوع می باشد.

((روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ارجمند))

کلمات کلیدی:

مطالب مرتبط

فهرست