آگهی مزایده عمومی فروش ماشین آلات (مرحله سوم)

folder_openدسته‌بندی نشده

به گزارش روابط عمومی شهرداری ارجمند یکدستگاه خودروی سمند مدل 1388 به مزایده گذاشته شده است :

شهرداری ارجمند به استناد مصوبه شماره 299 مورخ 1395/09/17 شورای اسلامی شهر ارجمند در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه خودروی سمند با مشخصات کارشناس راهنمایی و رانندگی و قیمت پایه کارشناسی بر اساس مزایده اقدام نماید .

محل و مهلت مزایده و قبول پیشنهادات :

متقاضیان می توانند حداکثر 7 روز پس از درج آگهی جهت دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادات خود به امور مالی شهرداری ارجمند مراجعه نمایند .

برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان طبق قوانین و مقررات به ترتیب ضبط خواهد شد .

شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد و به پیشنهادات مخدوش ترتیب اثر نخواهد داد .

هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .

سپرده شرکت در مزایده :

مبلغ 000 000 6 ریال به شماره حساب 3100003485009 نزد بانک ملی بنام شهرداری ارجمند واریز و فیش آن تحویل امور مالی شهرداری ارجمند گردد .

آدرس: شهرستان فیروزکوه – شهر ارجمند – خیابان ولیعصر – شهرداری ارجمند تلفن 02176413650 – 76413738

مطالب مرتبط

فهرست