خدمات پست بانک شهر ارجمند مستقر در شهرداری

folder_openاخبار

به گزارش روابط عمومی شهرداری ارجمند ، پست بانک مستقر در شهرداری به جهت ارائه هرچه بیشتر خدمات به شهروندان شهر و دهیاری ها و روستاهای بخش ارجمند بشرح ذیل اعلام می دارد .

مطالب مرتبط

فهرست