اعضای شورای اسلامی شهر ارجمند

حسین خلیل ارجمندی

رئیس شورای اسلامی شهر ارجمند

نعمت خلیل ارجمندی

نائب رئیس شورای اسلامی شهر ارجمند

حسن اسفندیار

عضو شورای اسلامی شهر ارجمند

اسماعیل عرب جوادی

عضو شورای اسلامی شهر ارجمند

میثم خلیل ارجمندی

عضو شورای اسلامی شهر ارجمند
فهرست