شما می توانید با ارائه نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود از طریق سامانه 137 با شهرداری ارجمند ارتباط برقرار نمایید:

پیگیری درخواست

  1. ارسال پیامک به سامانه 02176413650
  2. تماس تلفنی با شماره 137 در محدوده شهر ارجمند
  3. ثبت پیام و دریافت کد پیگیری در صفحه سامانه

ارسال گزارش

فهرست