موقعیت جغرافیایی منطقه

شهرستان فیروزکوه با مساحت 2384 کیلومترمربع در موقعیت جغرافیایی 49 درجه و 20 دقیقه و 33 ثانیه الی 49 درجه و 49 دقیقه و 39 ثانیه طول جغرافیایی شرقی و 35 درجه و 42 دقیقه و 7 ثانیه الی 35 درجه و 37 دقیقه و 23 ثانیه عرض جغرافیایی شمالی قرار گرفته است. این ناحیه از شمال به شهرستان های آمل، بابل و سوادکوه در استان مازندران، از غرب به شهرستان های دماوند، تهران و پاکدشت از شرق و جنوب به شهرستان های سمنان و گرمسار استان سمنان محدود می شود. ارتفاع متوسط ناحیه از سطح دریا 2306 متر است که بین حداقل 1000 متر، در حاشیه جنوب غربی محدوده و حداکثر آن 4050 متر در منطقه ارتفاعات البرز میانی تغییر می کند. محدوده ناحیه جز حوزه آبریز مرکزی ایران و زیر حوزه آبریز دشت کویر است.

از نظر توپوگرافی محدوده مورد مطالعه به 2 بخش شمالی و جنوبی تقسیم می شود. قسمت شمالی محدوده به لحاظ وجود ارتفاعات البرز کاملا کوهستانی بوده و از نظر جغرافیایی و اقلیمی با بخش جنوبی که دشتی و تپه ماهوری است کاملا متمایز است. به طور عمده محدوده شهرستان فیروزکوه در تیپ ناهمواری قرار دارد، نیمه شمالی در گسترده ی رشته کوه های البرز با سطوح ارتفای بلند و پر شیب که جهات شیب مختلفی را به نمایش می گذارد. در این منطقه وجود زمین های کاملا ناهموار جهات شیب مختلفی را ایجاد نموده اند. به طور کلی جهت شیب عمومی زمین شمال به جنوب است که ناشی از استقرار رشته کوه های البرز در بخش های شمالی شهرستان فیروزکوه است ولی در بخش های شرق و جنوب شرق شهرستان فیروزکوه بر اثر روند رشته کوه های منفرد جنوب جهت شیب عمومی محدوده جنوب به شمال است.

در این منطقه گسل آبیک – شاهرود نیز وجود دارد که از حدود آبیک در غرب شروع می شود و پس از عبور از شمال تهران، فیروزکوه و شمال سمنان به طرف دامغان و شاهرود ادامه می یابد و در حاشیه جنوبی سلسله جبال البرز، از مغرب به مشرق کشیده شده است.

فهرست